இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகம் ! சிலுவை தியான சிறப்பு நிகழ்ச்சி | Bro. Mohan C Lazarus

இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகம் ! சிலுவை தியான சிறப்பு நிகழ்ச்சி | Bro. Mohan C Lazarus

Let’s listen to the reading of St. John’s gospel chapter 19 verses 17 and 18. “And He, bearing His cross, went out to a place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgotha,” “Where they crucified Him, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center.” […]

Continue reading